Ban điều hành

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO DOANH NHÂN APEC 

TIẾN SĨ
TRẦN DUY KHANH


TIẾN SĨ
TRẦN THỊ PHÚC HẢI


CHUYÊN GIA
VŨ KHANG


CHUYÊN GIA
PHAN ĐĂNG HÙNG 


Bài mới