Buổi One Leader Camp đầu tiên kết thúc với đầy cảm xúc

Ngày 03/08/2022

Chương trình với chủ đề “One Leader Camp” buổi số 1 gồm những chương trình đào tạo – trò chơi dành cho tất cả thành viên trong thống kinh doanh Mỹ phẩm Hàn Quốc và Chuỗi nhượng quyền thương hiệu Spa Cerabe. Dưới đây là toàn bộ chương trình CAMP buổi 1 mà các thành viên có thể thỏa sức bùng nổ không khoảng cách cùng Lily Lala và Cerabe.